Фінансовий моніторинг: на що слід звернути увагу адвокатам?

Фінансовий моніторинг: на що слід звернути увагу адвокатам?

13.04
2020

Норма про те, що адвокати є суб’єктами фінансового моніторингу не є новою. Проте 28.04.2020 набирає чинності новий Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон), тому пропонуємо розглянути актуальне законодавство щодо первинного фінансового моніторингу, який мають здійснювати адвокати.

Відповідно до ст. 6 Закону до спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу належать адвокатські бюро, адвокатські об’єднання та адвокати, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально.

Статтею 10 Закону передбачено особливості діяльності адвокатів при здійсненні первинного фінансового моніторингу. Так, адвокатські бюро, адвокатські об’єднання та адвокати, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально, повинні здійснювати фінансовий моніторинг клієнтів якщо вони беруть участь, діючи від імені та/або за дорученням клієнта, у будь-якій фінансовій операції та/або допомагають клієнту планувати чи здійснювати операцію щодо:

• купівлі-продажу нерухомості або управління майном при фінансуванні будівництва житла;
• купівлі-продажу суб’єктів господарювання та корпоративних прав;
• управлiння коштами, цінними паперами або іншими активами клієнта;
• вiдокриття та/або управління банківським рахунком або рахунком у цінних паперах;
• залучення коштів, необхідних для створення юридичних осіб та фондів, забезпечення їх діяльності або управління ними;
створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами, фондами, трастами або іншими подібними правовими утвореннями.

Якщо адвокатські бюро, адвокатські об’єднання та адвокати, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально не беруть участі у підготовці і здійсненні правочинів, зазначених вище, то і обов’язку стати на облік у спеціально уповноваженому органі (Державній службі фінансовогомоніторингу) у них не виникає.

До фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу Закон відносить порогові фінансові операції (статті 20) та підозрілі фінансові операції чи діяльність (стаття 21).

Відповідно до статті 20 Закону фiнансовi операції є пороговими, якщо сума, на яку здійснюється кожна із них, дорівнює чи перевищує 400 тисяч гривень (для суб’єктів господарювання, які надають послуги у сфері лотерей та/або азартних ігор, – 30 тисяч гривень) або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, еквівалентну за офіційним курсом гривні до іноземних валют і банківських металів 400 тисяч гривень на момент проведення фінансової операції (для суб’єктів господарювання, які надають послуги у сфері лотерей та/або азартних ігор, – 30 тисяч гривень), за наявності однієї або більше таких ознак:

• зарахування або переказ коштів, надання або отримання кредиту (позики), здійснення інших фінансових операцій у разі, якщо хоча б одна із сторін – учасників фінансової операції має відповідну реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в державі (юрисдикції), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення (в тому числі дипломатичне представництво, посольство, консульство такої іноземної держави), або однією із сторін – учасників фінансової операції є особа, яка має рахунок у банку, зареєстрованому в зазначеній державі (юрисдикції);
• фiнансовi операції політично значущих осіб, членів їх сім’ї та/або осіб, пов’язаних з політично значущими особами;
• фiнансовi операції із переказу коштів за кордон (в тому числі до держав, віднесених Кабінетом Міністрів України до офшорних зон);
• фiнансовi операції з готівкою (внесення, переказ, отримання коштів).
Вiдповiднодо статті 21 Закону фінансові операції або спроба їх проведення незалежно від суми, на яку вони проводяться, вважаються підозрілими, якщо суб’єкт первинного фінансового моніторингу має підозру або має достатні підстави для підозри, що вони є результатом злочинної діяльності або пов’язані чи стосуються фінансування тероризму або фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

Статтею 8 Закону встановлено перелік обов’язків, які покладаються на суб’єктів первинного фінансового моніторингу. Адвокатам слід звернути увагу, що суб’єкти первинного фінансового моніторингу зобов’язані:

стати на облік у спеціально уповноваженому органі як суб’єкт первинного фінансового моніторингу;

запобігати використанню послуг суб’єкта первинного фінансового моніторингу для проведення клієнтами фінансових операцій з протиправною метою;

здійснювати належну перевірку нових клієнтів, а також існуючих клієнтів;

повідомляти спеціально уповноважений орган про порогові фінансові операції, підозрілі фінансові операції (діяльність) або спроби їх проведення незалежно від суми, на яку вони(а) проводяться та про розбіжності між відомостями про кінцевих бенефіціарних власників клієнта, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, та інформацією про кінцевих бенефіціарних власників, отриманою суб’єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки клієнта;

вживати заходів щодо запобігання розголошенню (зокрема особам, стосовно фінансових операцій яких проводиться перевірка) інформації, що подається спеціально уповноваженому органу, та іншої інформації з питань фінансового моніторингу та ін.

Керівник та заступник керівника суб’єкта первинного фінансового моніторингу, голова та члени наглядового органу суб’єкта первинного фінансового моніторингу, працівники суб’єкта первинного фінансового моніторингу, залучені до проведення первинного фінансового моніторингу, повинні мати бездоганну ділову репутацію.

Бездоганною діловою репутацією в розумінні Закону є сукупність підтвердженої інформації про фізичну особу, що дає можливість зробити висновок про відсутність встановлених компетентними органами або судом порушень вимог законодавства, а також про відсутність судимості, яка не знята або не погашена в установленому законом порядку.

Звертаємо вашу увагу, що адвокатські бюро, адвокатські об’єднання таадвокати можуть не виконувати обов’язки щодо здійснення належної перевірки клієнта та не повідомляти спеціально уповноважений орган про свої підозри у разі надання послуг щодо захисту клієнта, представництва його інтересів у судових органах та у справах досудового врегулювання спорів або надання консультацій щодо захисту та представництва клієнта.

Законом передбачено, якщо адвокат намагається відмовити клієнта від здійснення діяльності з порушенням законодавства, це не є порушенням обмежень, які існують щодо повідомлення осіб, які брали (беруть) участь уздійсненні такої діяльності (стаття 16 Закону).

Варто пам’ятати, що за невиконання норм законодавства, щодо первинного фінансового моніторингу, адвокатів можна притягнути до відповідальності, зокрема накласти штраф. З набранням чинності 28.04.2020 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» розміри штрафів значно збільшені, в порівнянні з попереднім Законом. Наприклад, якщо попереднім Закономштраф за порушення вимог щодо ідентифікації, верифікації, вивчення клієнтівдля адвоката становить до 8500 грн, а для адвокатського об’єднання та бюро до 1 700 грн, то з набранням чинності нового Закону такого розмежування не буде, а штраф за таке правопорушення становитиме до 204 000грн.

Державне регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидіїлегалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, адвокатських бюро, адвокатських об’єднань та адвокатів здійснюється Міністерством юстиції України.

Таким чином, адвокатські бюро, адвокатські об’єднання та адвокати, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально, повинні проаналізувати чи беруть вони участь, діючи від імені та/або за дорученням клієнта, у будь-якій фінансовій операції та/або допомагають клієнту планувати чи здійснювати операції, визначені частиною 1 статті 10 Закону. У разі здійснення таких операцій (надання відповідних послуг) необхідно стати на облік у спеціально уповноваженому органі як суб’єкт первинного фінансового моніторингу та впровадити правила фінансового моніторингу, програми проведення первинного фінансового моніторингу, інші внутрішні документи з питань фінансового моніторингу та призначати працівника, відповідального за його проведення з метою не допущення порушень вимог законодавства.

Залишилиcь запитання?